Tuesday, January 19

अकस्मात, धर्ति माता ग*र्जेर भनिन्, कि न्याय देउ होइन भने कालिको रुप धारण गर्न बाद्य हुनेछु

October 5, 2020 106

अकस्मात, धर्ति माता ग*र्जेर भनिन्, कि न्याय देउ होइन भने कालिको रुप धारण गर्न बाद्य हुनेछुअकस्मात, धर्ति माता ग*र्जेर भनिन्, कि न्याय देउ होइन भने कालिको रुप धारण गर्न बाद्य हुनेछुअकस्मात, धर्ति माता ग*र्जेर भनिन्, कि न्याय देउ होइन भने कालिको रुप धारण गर्न बाद्य हुनेछुअकस्मात, धर्ति माता ग*र्जेर भनिन्, कि न्याय देउ होइन भने कालिको रुप धारण गर्न बाद्य हुनेछु

प्रतिकृया दिनुहोस्